Nieuwe noodverordening 10 augustus 2020

Voor de TZC heeft de nieuwe noodverordening geen wijziging van het beleid tot gevolg.

In het algemeen gelden voor iedereen de volgende uitgangspunten:
– Blijf thuis bij klachten en laat u testen
– Pas hygiëne toe
– Houd anderhalve meter afstand

 

Artikel 2.1. Verboden samenkomsten
1 Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behoren erf, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder:

a. maatregelen te treffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;

b. hygiënemaatregelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;

c. maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;

d. ervoor te zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen op grond van artikel 2.2, tweede lid niet verplicht zijn 1,5 meter

afstand tot elkaar te houden; en

e. ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik maken.

Voor de TZC komt dit erop neer dat bbq’s en evenementen tot nader bericht niet doorgaan

 

Artikel 2,2h Het verbod is niet van toepassing op personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter voor het beoefenen van sport, dans en theater noodzakelijk is;

Onderdeel h ziet op de uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporter van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.

Wedstrijdzeilen en trainingen vallen onder dit artikel. Recreatief samen zeilen wordt niet duidelijk omschreven.

 

Artikel 2.4. verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen blijft van kracht, dus geen shanty koor

 

Voor de geinteresseerden is de volledige noodverordening (17 pagina’s inclusief toelichting op de noodverordening) te lezen op https://vrln.nl/over/beleid